Bildet viser det nye rådhuset i Berat, som er en sammenslutning av seks tidligere kommuner.

Kommunereform og styring av kommuneøkonomien i Albania

Oslo, 07.10.2016

Eivind Tandberg fra Vista Analyse deltok nylig i en internasjonal ekspertgruppe ledet av det Internasjonale Pengefondet (IMF), som gå råd til det albanske Finansdepartementet.

Albania gjennomførte i 2015 en omfattende kommunereform, hvor 373 små kommuner ble slått sammen til 61 nye. I kjølvannet av dette har det dukket opp mange ubetalte regninger, spesielt fra de gamle kommunene som nå er borte. Omfanget er betydelig, tilsvarende omlag 30% av kommunenes samlede årlige inntekter. Det albanske Finansdepartementet ba IMF gi råd om hvordan risikoene knyttet til kommunenes økonomi kunne håndteres.

IMFs ekspertgruppe anbefalte at som et første skritt må man få en fullstendig oversikt over den utestående gjelden. Internasjonale erfaringer viser at de første anslagene for ubetalte regninger ofte er for lave - både leverandører og kommuneansatte kan ha insentiver til å la fakturaene "ligge i skuffen" inntil det eventuelt er penger tilgjengelig til å betale dem, framfor å pådra seg kritikk for å ha satt i gang arbeid uten budsjettmessig dekning. Samtidig vet man at det gjerne dukker opp en del fiktive regninger i slike situasjoner, ofte knyttet til korrupsjon og andre misligheter. Revisjon og verifikasjon av utestående gjeld blir derfor viktig.

Når man har fullstendig oversikt over problemet, må det etableres strategier for hvordan gammel gjeld skal nedbetales og hvordan man unngår at nye problemer oppstår. Dette blir en del av dialogen mellom sentrale og lokale myndigheter om kommunenes inntektssystem i Albania. Utformingen av Inntektssystemet er ikke endelig avklart, til tross for at kommunenes ansvarsområder og derigjennom utgiftsnivået langt på vei er fastlagt. IMFs ekspertgruppe ga råd om hvordan man kunne sikre konsistens innenfor det kommuneøkonomiske opplegget og unngå å undergrave kommunenes insentiver for forsvarlig økonomiforvaltning. Konsolidering av lovverket, hvor det i dag er fire forskjellige, innbyrdes motstridende lover for henholdsvis kommunenes oppgaver, inntekter, låneopptak og økonomiforvaltning blir viktig.

Ekspertgruppen ga også råd om styring av statlige og kommunale selskaper. Sammenblanding av politiske og kommersielle hensyn, blant annet gjennom implisitte subsidier i elektrisitetssektoren, medfører betydelige risikoer. Delegasjon ga detaljert veiledning for hvordan Finansdepartementet kan etablere og utvikle en avdeling for identifikasjon, overvåkning og oppfølging av ulike finanspolitiske risikoer, blant annet knyttet til kommunesektoren og offentlig eide selskaper.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR