Tyra Ekhaugen

Tyra Ekhaugen har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra Finansdepartementet, og er partner og tidligere daglig leder i Vista Analyse. Velferdsområdet og finansiering og organisering av offentlig sektor er hennes kjerneområder. På velferdsområdet arbeider hun særlig med barnevern, boligsosialt arbeid, innvand­ring, integrering og trygdesystemet. Hun analyserer ulike former for finansiering og organisering av tjenestene, evaluerer de statlige virkemidlene og peker på muligheter for forbedring av finansierings­mekanismer, regelverk og forvaltning. Forholdet mellom stat og kommune står sentralt i arbeidet hennes, samt hvordan det offentlige kan bruke private på best mulig måte.

Tyra har solid kompetanse på empirisk analyse, i form av økonometri, nytte-/kostnads­bereg­ninger, modellanalyser, regnskapsanalyser og evalueringer. Informasjonen innhenter hun bl.a. gjennom registerdata, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer. Formålet er hele tiden at analysene skal være så robuste og transparente at de enkelt kan omsettes i praktiske endringer. Tyra gjør de fleste prosjektene eksternt i form av rapporter, men hun leies også inn for bistå internt, og holder hyppig foredrag.

Publikasjoner av Tyra Ekhaugen: