Stine Mari Godeseth

Stine Mari har en mastergrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. Stine Mari kom til Vista Analyse fra Finansdepartementet, der hun har hatt ansvar for budsjettarbeidet opp mot Samferdselsdepartementet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet gikk ut på å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilråding til politisk ledelse i departementet.

Fra Finansdepartementet er Stine Mari godt kjent med rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser, herunder krav og prinsipper for samfunnsøkonomiske analyser finnes i Finansdepartementets rundskriv R-109/14 og DFØs veileder samt utredningsinstruksen og har erfaring med bruk av disse. Stine Mari har jobbet med oppfølging av store investeringsprosjekter på samferdselsområdet (KVU/KS1 og KS2), reformer i vei- og jernbanesektoren og områdegjennomganger. Videre har hun erfaring som forvalter i eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet og fra Konkurransetilsynet.

Publikasjoner av Stine Mari Godeseth: