Oscar Haavardsholm

Oscar har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har jobbet i Vista Analyse siden 2011. Han har skrevet sin masteroppgave om verdsetting av urbane økosystemtjenester i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning. Oscar har jobbet på flere ulike prosjekter på områdene velferd, transport og miljø. Oscar har blant annet jobbet med kartlegging av delingsøkonomien i Norge, trafikkberegninger for InterCity-strekningene, netto ringvirkninger av bygging av veistrekninger, utvikling i nybilsalg og avgifter og evaluering av straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Han har god kunnskap om samfunnsøkonomiske analyser i teori og praksis, og har jobbet mye med datainnhenting fra ulike kilder, samt kvantitative beregninger og analyser. I flere prosjekter har Oscar hatt hovedansvaret for dataarbeid og kvantitativ analyse.

Publikasjoner av Oscar Haavardsholm:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website