Inger Lande Bjerkmann

Inger Lande Bjerkmann er samfunnsøkonom og begynte i Vista analyse i 2017. Hun har lang erfaring fra Finansdepartementet, Skatteøkonomisk avdeling. I departementet har Inger arbeidet bredt med en samfunnsøkonomisk tilnærming til ulike problemstillinger. En stor del av arbeidet har vært knyttet opp til skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet, herunder samfunnsøkonomiske analyser av endringer i rammeverk, skatter og avgifter. Inger har arbeidet med kraft- og energisektoren, herunder regelverksspørsmål og provenyanslag knyttet til skatteendringer samt utredninger og analyser. I tillegg har hun arbeidet med struktur- og nærings- og konkurranseøkonomi samt særavgifter og merverdiavgift. Inger har vært sekretær i flere offentlige utvalg. Hun har også erfaring fra Norges Bank der hun arbeidet med blant annet anslag for utviklingen i husholdningenes konsum. I Konkurransetilsynet arbeidet Inger med konkurransesaker innenfor telekommunikasjon, kultur, legemidler og helse.

Publikasjoner av Inger Lande Bjerkmann:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website