Anita Einarsdottir

Anita er samfunnsøkonom og begynte i Vista Analyse i 2019. Hos Vista har Anita jobbet med kvalitetssikring knyttet til konseptvalgutredning (KVU), samfunnsøkonomiske analyser og usikkerhetsanalyser. Tidligere jobbet Anita i Statistisk sentralbyrå og i Norges Bank. Hun har erfaring med statistikkproduksjon ved å innhente, bearbeide og analysere regnskapsdata. I sin masteroppgave brukte Anita et innovativt datagrunnlag hvor hun undersøkte hvordan media påvirker husholdningers inflasjonsforventninger. Her brukte hun en aktivitetsindeks basert på norske nyhetsartikler.

Anita har erfaring med behandling av store datasett, samt god kunnskap med sammenstilling og analyse av informasjon fra forskjellige datakilder.

Publikasjoner av Anita Einarsdottir:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website