Industri

Norsk industri har tradisjonelt vært råvareorientert, men har etter hvert fått bedrifter innenfor en rekke bransjer basert på bl.a. avansert teknologi og høy kompetanse. Vista Analyse har gjennomført analyser av framtidsutsiktene for enkeltnæringer, evalueringer av virkemiddelbruk, bl.a. av virkemidler for å stimulere til teknologiutvikling og grønn vekst, konkurransepolitiske analyser, analyser av regionaløkonomiske og makroøkonomiske virkninger av nyetableringer og strukturendringer. Vi har de senere årene jobbet med prosjekter innenfor bl.a. mineralnæringen, IKT-bransjen, maritime næringer, prosessindustrien og næringsmiddelindustrien.

| Industri
Publikasjoner under Industri: