Eivind Tandberg

Eivind Tandberg har mer enn 30 års erfaring innen offentlig økonomi, offentlig administrasjon, ledelse, rådgivning og forskning. Han er samfunnsøkonom med høyere avdelings eksamen fra NHH i 1990, og siviløkonom fra samme lærested i 1985. Han har arbeidet som forskningskoordinator ved Senter for Anvendt Forskning ved NHH, avdelingsdirektør i Finansdepartementet og prosjektleder i Verdensbanken; hatt flere stillinger i det Internasjonale pengefondet (IMF) og vært kommunaldirektør i Oslo kommune.

Eivind Tandberg har bidratt til arbeide med offentlig styring, forvaltning og evaluering i 140 land, og har besøkt 80 av disse. Han har deltatt i utviklingen av flere internasjonale standarder og evalueringssystemer. Han har ledet mange internasjonale evaluerings- og rådgivningsteam, og publisert en rekke rapporter og artikler som sammenfatter resultatene av dette arbeidet. Eivind Tandberg er medlem av IMFs ekspertpanel og deltar jevnlig i ulike internasjonale oppdrag og prosjekter. De siste årene har han vært spesielt aktiv i internasjonale prosjekter knyttet til offentlige investeringer, til styring og budsjettering av offentlige virksomheter og til håndtering av finanspolitisk risiko.

Eivind Tandberg var kommunaldirektør for miljø og samferdsel i Oslo fra 2010 til 2016. I denne perioden hadde han etatsstyringsansvar for en rekke kommunale etater og ansvar for eieroppfølging av mange kommunale selskaper, herunder Ruter AS og Sporveien AS. Sektoren forvalter flere ulike tilskuddsordninger hvor endelige beslutninger om tildeling foretas av bystyret etter innstilling fra byrådet. Eivind Tandberg var ansvarlig for å sikre at tilskuddsordningene ble utformet i tråd med sentrale retningslinjer og at tilskuddene bidro til effektiv oppnåelse av kommunens mål.

Publikasjoner av Eivind Tandberg: