Vista Analysis is a social science consultancy with its main emphasis on economic research, policy analysis and advice, and evaluations. We carry out projects to the highest professional standards, with independence and integrity. Our key thematic areas include climate change, energy, transport, urban planning and welfare issues.

Our employees have high academic credentials and broad experience within consulting. When needed we utilise an extensive network of companies and resource persons nationally and internationally. The company is fully employee-owned.

 • High values of landscape experiences

  Oslo, 23.10.2015

  Vista, in cooperation with Aarhus University, has an ongoing project for the Nordic Council of Ministers on the values of landscape experiences as a cultural ecosystem service. Given the large landscape changes the Nordic countries are undergoing, for example due to energy infrastructure, there is a need to find ways to include people’s preferences and the value of landscape impacts in policy assessments and decision-making processes. The report from the first phase documents that such values are high, but often ignored. Currently, the project continues in a second phase investigating how to include them in practical case studies.

 • Gjennomgang av modellverktøyet på godstransportområdet

  Oslo, 16.09.2015

  Vista Analyse har på oppdrag for Statens vegvesen/Godsgruppen NTP utforsket hvilke muligheter og begrensninger for samfunnsøkonomiske analyser som ligger i dagens modellverktøy på godstrans­portområdet. Dette er gjort gjennom å teste modellverktøyet ved hjelp av om lag 20 konkrete tiltak utarbeidet av den tverretatlige NTP-gruppen: Bred samfunnsanalyse av godstransport – Virkninger og effekter.

 • Få nyetableringer i Moss sentrum

  Oslo, 26.08.2015

  Vista Analyse har i samarbeid med DamVad gjennomført en samfunns- og  næringsanalyse for Mosseregionen. Målet har vært å avdekke flaskehalser for regional næringsutvikling. Moss, som regionens bysenter, har svak attraktivitet for næringslivsetableringer. Private aktører transformerer industriområder utenfor sentrum til næringsutvikling, mens eiendommene i Moss bysentrum er for små til å vinne konkurransen som attraktive næringsarealer.

 • NHOs kommuneNM 2015

  Oslo, 04.08.2015

  På oppdrag for NHO har Vista Analyse utarbeidet et indikatorsett for kommune-Norge for femte år på rad. Indikatorsettet gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Alle indikatorene er interaktivt tilgjengelige på NHOs hjemmesider. Som i fjor er Sola høyest rangert, foran Bærum og Stavanger. Blant regionene rangeres Akershus Vest høyest foran Nord-Jæren og Oslo. 

  Read more »
 • Statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

  Oslo, 02.07.2015

  Vista Analyse har gjennomført en komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger: Groruddalssatsingen, områdesatsing Fjell i Drammen og områdesatsing Indre Oslo øst. Oppdragsgiver var Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten er tilgjengelig her.

 • Green space in Oslo worth billions!

  Oslo, 01.07.2015

  Many interesting things can be said about Oslo, the capital of Norway: It was founded one thousand years ago by Vikings, it is a relatively small and cosy city of about 650 000 inhabitants – but with the buzz of a bigger city due to its position as Norway’s biggest city and capital, it is allegedly the fastest growing metropolitan area in Europe these days, and it has green spaces within the city limits worth billions of Euros. Read the full blog about Oslo's natural capital here.

 • I ROBEKs forgård

  Oslo, 22.06.2015

  For de fleste kommuner som havner på ROBEK-registeret har de lenge visst at dette var et sannsynlig utfall. Årsaken ligger som oftest i at de nødvendige omstillinger ikke er blitt igangsatt i tide. På denne bakgrunn har Fylkesmannen i Nordland utarbeidet en enkel sjekkliste med risikofaktorer sin kan brukes som et verktøy for å få oversikten over den økonomiske tilstanden i kommunen. Vista Analyse har kommet med faglig bistand til arbeidet.

 • Om menneskehandel i Samfunnsøkonomen

  Oslo, 19.06.2015

  I siste nummer av Samfunnsøkonomen rapporterer Steinar Strøm fra Vatikanets Vitenskapsakademis konferanse om menneskehandel. Steinar la fram rapporten om sexkjøpsloven på konferansen.

 • Grunnlag for naturavgift

  Oslo, 18.06.2015

  Villmarkspregede områder uten tekniske inngrep er i sterk nedgang. Naturavgift er tenkt å bøte på dette ved å kreve at de som forårsaker naturinngrep betaler for den fulle miljøskaden. Vista har på oppdrag for Grønn skattekommisjon utredet det  metodiske og empiriske grunnlaget for å verdsette miljøskadene.

  Read more »
 • Miljøkostnader ved ulike miljøpåvirkninger

  Oslo, 18.06.2015

  For Grønn skattekommisjon har vi tallfestet de eksterne, marginale kostnadene i kroner/enhet for utslipp av nitrogenoksider og svevestøv fra stasjonære kilder, svoveldioksid og ammoniakk fra alle kilder, jevn støy fra stasjonære kilder og luftfart, samt forsøpling. Vi har ikke funnet grunnlag for å verdsette avrenning av næringssaltene nitrogen og fosfor til ulike vannresipienter, som kan variere svært mye avhengig av resipientforhold. Les rapporten.

More News:

11.06.2015
Fremmede arter har store samfunnsøkonomiske kostnader
10.06.2015
Kan nytteanslag fra litteraturen overføres med god nok presisjon?
10.06.2015
Hvilke verdier gir grønnstruktur i byer og tettsteder til folk som bor der?
05.06.2015
Hva er kostnader og nytte ved tiltak mot flom og overvann i urbane områder?
02.06.2015
Ikke fornuftig med offentlig-privat samarbeid om Ringeriksbanen
02.06.2015
Henrik Lindhjem oppnevnt til finsk PhD-komite
01.06.2015
Ståle Navrud bistilling i Vista Analyse
27.05.2015
Workshop on environmental risk in Anshun (Guizhou), China
18.05.2015
China Council takes Environmental Risk project one step further
16.05.2015
Pernille Parmer har forsvart sin doktoravhandling ved NTNU
13.05.2015
Internasjonal publisering om frivillig skogvern i Norge
12.05.2015
Elbiler og bilavgifter i Revidert nasjonalbudsjett
10.05.2015
International best practice for managing environmental risk documented
07.05.2015
Mulighetsstudie for sammenslåing av kommunene i Langfjella
07.05.2015
Naturverdier for milliarder i Oslo
01.05.2015
Vista Analysis Seminar at University of California, Berkeley
29.04.2015
Steinar Strøm presents report to the Pope
29.04.2015
Steinar Strøm møter paven
27.04.2015
Mer arbeid med velferdstap ved oljeutslipp fra skip
22.04.2015
Verdsetting av urbane økosystemtjenester
15.04.2015
Chinese researcher completes stay at Statistics Norway and Vista Analysis
19.03.2015
Hva er nytte og kostnader ved overvannstiltak?
24.02.2015
Mulighetsstudie for sammenslåing av kommunene i Langfjella
23.02.2015
Dyr fornøyelse på snøscooter
18.02.2015
Utredning av ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet
05.02.2015
Utredning av tilskudd for kondemnering av skip
02.02.2015
Evaluering av regelverket for vannscooter
29.01.2015
Sofie Skjeflo har forsvart sin doktoravhandling ved NMBU
22.01.2015
Bør aldersgrensen i pensjonssystemet endres som følge av økende levealder?
20.01.2015
Hvordan håndtere ikke-prisede virkninger i samfunnsøkonomiske analyser?
12.01.2015
Luftforurensning bør fortsatt prissettes i Statens Vegvesens analyser
06.01.2015
Verdien av urbane økosystemtjenester: Oslo
28.12.2014
Pernille Parmer til Vista Analyse
25.12.2014
Økosystemtjenestetilnærmingens bidrag til nordisk ferskvannsforvaltning
25.12.2014
Tyra Ekhaugen tilbake til Vista Analyse
11.12.2014
Ny rapport om rapportering og dokumentasjon i skolesektoren
04.12.2014
Liberalisation of trade in environmental goods: renewable energy
26.11.2014
Workshop on Environmental Risk in Beijing
24.11.2014
Økt snøscooterkjøring som følge av lovendring
13.11.2014
Ansettelseskomite for forskerutdanning ved Universitetet i Tromsø
01.11.2014
Maritime analyser i Vista Analyse
31.10.2014
European experiences with environmental risk presented in Beijing
21.10.2014
CCS ingen lettvint løsning
14.10.2014
Vista i Samfunnsøkonomen: Velferdstap ved oljeutslipp
08.10.2014
Vista Analyse har kartlagt erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging
22.09.2014
Kvalitetssikring av statlig slepebåtberedskap
19.09.2014
Klimahandlingsregel i Norge?
12.09.2014
Strengthening the environmental dimension in planning in China
12.09.2014
Vista Analyse med i Oslo Kommunes Næring for Klima-nettverk
10.09.2014
Sofie Skjeflo til Vista
03.09.2014
Lokalisering av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal
26.08.2014
Klima og primærnæringar i Norden
11.08.2014
Law has reduced the market for prostitution in Norway
28.07.2014
KommuneNM 2014: Jo større blant de små, jo bedre
18.06.2014
Workshop on environmental risk in Tongling, China
17.06.2014
Effekter og verdier av sosiale entreprenører
10.06.2014
Revidert veileder i økonomistyring for folkevalgte
09.06.2014
Nytte og kostnader ved tiltak i byvassdrag
04.06.2014
New book: Paying the Polluter
02.06.2014
Kakaoavfall som klimatiltak
21.05.2014
Verdien av norsk vannkraft i et klima- og miljøperpektiv
16.05.2014
Veiformål høyt prioritert
09.04.2014
Ny modell brukt i analyser av fremtidens utvikling i Nord-Norge
07.04.2014
Chinese researcher at Vista Analysis and Statistics Norway
07.04.2014
Verdien av gratis kart- og eiendomsdata
26.03.2014
Vista-report on the APEC list of Environmental Goods is launched in Geneva
21.03.2014
Preferences explain voting behaviour in the EU
10.03.2014
Stort samfunnsmessig gevinstpotensial for nasjonal høydemodell
03.03.2014
Etterspørsel etter forsikring mot flomskader i Vietnam
02.03.2014
Fiskefartøy i samfunnsøkonomiske analyser
24.02.2014
Redd Barna har lansert Vista-rapport om barn og klimaendringer
13.02.2014
Er investeringer i sosialt entreprenørskap god verdiskapning?
08.02.2014
Nytt prosjekt: effektar av rapportering i skulen
09.01.2014
Nytte og kostnader ved kystsonekartlegging i Astafjordprosjektet
05.01.2014
Vibeke Wøien Hansen til Vista Analyse
04.01.2014
Ny veileder i økonomiplanlegging for kommuner og fylkeskommuner
15.12.2013
HTU behandler flere husleietvister og på en grundigere måte enn forliksrådet
12.12.2013
Vista Analyse en Gaselle-bedrift for andre år på rad
04.12.2013
Environmental accidents in China
01.12.2013
Vista Analyse skal kartlegge kommunenes klima- og energiplaner
29.11.2013
Skal du KVIRKE – bruk den spesialdesignede KVIRK-pikéen
25.11.2013
Analyse av investeringer i sosialt entreprenørskap
12.11.2013
Evaluering av Nordic World Heritage Foundation
04.11.2013
Markeds- og styringssvikten i dagens returmarked bør utbedres
05.10.2013
Baseline studies on environmental planning and risk management in China
02.10.2013
Vista-partner publiserer i Internasjonal Politikk
27.09.2013
Økonomiplanlegging for folkevalgte
26.09.2013
Vista Analyse har analysert utgiftsbehovet i kommunal landbruksforvaltning
17.09.2013
Vista Analyse med stort nytt prosjekt i Kina
30.08.2013
Tre samfunnsøkonomiske analyser for Kystverket
27.08.2013
Mer prising av dyrket jord og naturressurser?
20.08.2013
Kristine von Simson til Vista Analyse
18.08.2013
Vista Analysis gives lecture at Annual Conference for Environmental Planning in China
07.08.2013
Sola på topp i årets kommunekåring
06.08.2013
Hvem skal få norsk bistand?
03.08.2013
Pionerarbeid om velferdstap fra oljeutslipp langs kysten
06.07.2013
Rammeavtale med Politidirektoratet
06.07.2013
Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
27.06.2013
Hvordan kan Nord-Norge komme til å se ut fram mot 2050?
18.06.2013
Vista om Corporate Social Responsibility i India
13.06.2013
What are the economic impacts of natural disasters and how can we value these impacts and the economic benefits of preventing them?
03.06.2013
Vista Analyse har bidratt til å fylle begrepet "Forpliktende plan" med innhold
02.06.2013
Field survey of environmental risk management in China
15.05.2013
Vedtak om Uranienborg skole lener seg på vurdering av Vista Analyse
15.05.2013
Temanummer av Samfunnsøkonomen om naturkapital og økosystemtjenester
05.04.2013
Kommuneøkonomi i Vista Analyse
20.03.2013
Vista Analysis and CICERO to support the Chinese Ministry of Environment
08.03.2013
Evaluering av Initiativ for Etisk Handel
08.03.2013
Norsk økonomi og økosystemer i utlandet
14.02.2013
Avgift med stor effekt
16.01.2013
Veileder i økonomistyring for folkevalgte
10.01.2013
Snorre Kverndokk til Vista Analyse
04.01.2013
Nye beregninger viser positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet for IC-utbyggingen
17.12.2012
Vold i nære relasjoner
02.12.2012
Skogeieres kompensasjonskrav for vern
28.11.2012
Vista har evaluert tilskuddsordningene for økologisk landbruk
31.10.2012
Vista medarrangør i kurs for offentlige innkjøp
09.10.2012
Vista på vinnerteam i idekonkurranse
26.09.2012
Vista Analyse skal utarbeide en veileder i økonomiplanlegging for kommunesektoren
30.08.2012
Vista Analysis has evaluated the performance of Nordic Development Fund
17.08.2012
Kritisk til "grønt"
13.08.2012
Ny rapport om karbonlekkasjer
10.08.2012
Vista Analyse inngår rammeavtale med Statnett
07.08.2012
Kristin Magnussen til Vista Analyse
25.07.2012
Ny undersøking om økonomisk berekraft i kommunane
17.07.2012
European Lifetime Achievement Award to Michael Hoel
18.06.2012
Should Publicly Funded Postal Services be Reduced?
12.06.2012
Virkemidler for teknologiutvikling: hva sier forskningen?
30.05.2012
Emissions control costs are generally lower than amalgam phase-out costs
14.05.2012
Statlige overføringer til kommunene i Vestfold
14.05.2012
Kvalitetssikring av Ryfast og Eiganestunnelen
14.05.2012
Trafikkgrunnlag for Ryfast
11.05.2012
Rasmus Reinvang til Vista Analyse
27.04.2012
Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
25.04.2012
Utredning om tiltakskostnader i Klimameldingen
20.04.2012
Vista Analysis publishes book in Chinese
18.04.2012
Ti punkter for raskere planprosesser
13.04.2012
Klimapolitikk og lederskap – hvilken rolle kan et lite land spille?
27.03.2012
Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon"
26.03.2012
Bilavgifter bidrar til lavere CO2-utslipp
12.03.2012
Nei til lyntog, JA til annen infrastruktur
12.03.2012
Vista arranged international enviromental conference
11.03.2012
Vista jobber med OECD på verdsetting av risiko
24.02.2012
Henning Wahlquist til Vista Analyse
27.01.2012
Ulønnsomme lyntog
25.01.2012
Energieffektivisering i eksisterende bygg
02.12.2011
Manglende miljøbegrunnelser
29.11.2011
Mernytte av transportinvesteringer – en nytteeffekt som er vanskelig å måle
26.11.2011
Analyse av statlige overføringer til kommunene i Vestfold
24.11.2011
Vista Analyse har utarbeidet undervisningsopplegg i kommunal økonomistyring for folkevalgte
31.10.2011
European Lifetime Achievement Award til Michael Hoel
27.10.2011
Vista-foredrag på Cappelen Damms klimaseminar
18.10.2011
Vista-foredrag om offentlig forvaltning av eiendom og ressurser: Hva skjedde på Fornebu?
10.10.2011
VISTA-FOREDRAG OM MAKROØKONOMISKE UTSIKTER
10.10.2011
Vista Analyse skal utrede samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distrikte
26.09.2011
Henrik Lindhjem ny redaktør i Samfunnsøkonomen
21.09.2011
Miljøskadelige subsidier bidrar til økte utslipp av klimagasser og store utgifter for fattige land.
14.09.2011
Annegrete Bruvoll Lead Author for FNs klimapanels femte hovedrapport
01.09.2011
Global meta-analyse av verdien av statistisk liv
01.09.2011
Simen Pedersen til Vista
20.08.2011
Verdien av biologisk mangfold og natur i Asia og Oceania
06.07.2011
Ny rapport: Økonomisk bærekraft i kommunene
16.06.2011
Ny rapport: Statlige tilsyns gebyrinntekter
11.06.2011
New report: Greening the economy: Nordic experiences and challenges
30.05.2011
Ny rapport: Utslippskutt i luftfart?
12.05.2011
Svarer folk annerledes på internettbaserte undersøkelser?
11.05.2011
Vista helps the World Bank in Asia
09.05.2011
Miljøpolitikk og lederskap – alternativer i et lite land?
04.05.2011
Ny rapport: Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk
13.04.2011
Jobb i Vista Analyse?
31.03.2011
Ny rapport: Biodrivstoff: hva er netto klimaeffekt?
22.03.2011
Hvordan reagerte kraftetterspørselen på pristoppene forrige vinter?
22.03.2011
International standards for handling environmental and social issues when investing in renewable energy
01.03.2011
Nytten av samferdselsprosjekter undervurderes
18.02.2011
Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring av statlige investeringer
17.02.2011
Store klimagevinster ved planting av sitkagran langs kysten
29.11.2010
Analyse fra Vista: Konsekvenser for utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten
15.11.2010
Klimaendringer vil påvirke framtidig velferd
07.09.2010
Raskere og smartere samferdselsutbygging
07.09.2010
Chinese delegation visits Vista
27.07.2010
Sharing monetary benefits from forests - conflict or cooperation?
10.05.2010
Improving environmental planning in China
30.04.2010
Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v.
27.04.2010
OPS – svaret på manglende veger og jernbane?
26.04.2010
Ny rapport viser at det er MILLIARDER Å SPARE PÅ Å FÅ UNGE I JOBB
09.04.2010
Klimastrategi i Vestfold fylkeskommune
25.03.2010
Miljøregnskap Autoretur 2009
16.03.2010
Ny kraftledning over Hardangerfjorden: En samfunnsøkonomisk optimal løsning?
20.01.2010
Metodeverktøy for samfunnsøkonomiske analyser
20.01.2010
Klimatilpasning og reduserte utslipp av klimagasser
20.01.2010
Reisemålsutvikling – et bidrag til verdiskapning
20.01.2010
Økonometrisk modell; varmepumpenes bidrag til norsk energiforsyning i 2020
20.01.2010
Handelsanalyser
03.12.2009
Kraftledninger over Hardangerfjorden – Lønnsomhet og alternativer
12.11.2009
Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland
18.12.2008
Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus-kommunene. HØRINGSVERSJON
25.09.2008
Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korr
27.03.2008
Offentlig Privat Samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk. Utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS – et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
25.10.2007
Helhetsplan for Sandefjord Lufthavn
22.08.2007
Makroøkonomiske analyser innen miljøområdet
31.05.2007
Evaluering av samfunnsfaglig klimaforskningsprogram
16.01.2007
Kunnskapsdugnaden: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet – den norske modellen
22.06.2006
Om rammebetingelser for energiomlegging i bygge- og eiendomssektoren i Norge
20.12.2005
Hvordan stimulere til økoeffektive innovasjoner gjennom en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk?
07.07.2002
Tariffer for utkoblbar kraft, en trussel mot energiomleggingen?